Kako vizualizacija nivoa zvuka može da pomogne?

 1. Povratna informacija i samosvest: Vizualizacija nivoa zvuka pruža trenutnu povratnu informaciju kako terapeutu, tako i pacijentu. To može pomoći pacijentima da postanu svesniji svojih govornih obrazaca, kao što su visina tona, jačina zvuka i intonacija, olakšavajući im prepoznavanje oblasti koje zahtevaju poboljšanje.
 2. Artikulacija i izgovor: Za pacijente sa teškoćama u artikulaciji ili izgovoru, vizuelna povratna informacija može im pomoći da vide razlike između ispravnog i netačnog postavljanja organa za izgovor. Posmatranjem nivoa zvuka, pacijenti mogu raditi na preciznim pokretima jezika, usana i glasnica kako bi postigli bolju artikulaciju.
 3. Poremećaji glasa: Pacijenti sa poremećajima glasa, poput vokalnih čvorića ili promuklosti, mogu imati koristi od vizualizacije nivoa zvuka. To im omogućava praćenje i kontrolu jačine govora kako bi smanjili napor na glasnicama i podstakli zdraviju proizvodnju glasa.
 4. Intonacija i prozodija: Neki poremećaji govora uključuju teškoće u intonaciji i prozodiji (ritmu i melodiji govora). Vizualizacija nivoa zvuka može pomoći pacijentima da razumeju i vežbaju odgovarajuće visine tona i obrasce stresa u svom govoru.
 5. Poremećaji ritma: Pacijenti sa mucanjem ili drugim poremećajima ritma govora mogu imati koristi od vizualne povratne informacije kako bi regulisali brzinu govora, pauze i ritam, što može pomoći u smanjenju epizoda mucanja.
 6. Kontrola glasnoće: Vizualizacija nivoa zvuka može pomoći pacijentima sa teškoćama u kontroli jačine govora. Mogu videti kada govore suviše tiho ili preglasno i raditi na postizanju odgovarajuće i udobne glasnoće.
 7. Motivacija: Mnogi pacijenti pronalaze motivaciju u praćenju svog napretka kroz vizualnu povratnu informaciju. Kada vide poboljšanja u nivoima zvuka i obrascima govora tokom vremena, to ih podstiče da nastave vežbati i učestvovati u vežbama logopedije.
 8. Kućne vežbe: Zahvaljujući malim dimenzijama, Vibey omogućava pacijentima da vežbaju i kod kuće, što promoviše redovno vežbanje i umnogome povećava uspešnost terapije.

Kako vibro-taktilni audio feedback može da pomogne?

 1. Povećana senzorna svest: Vibro-taktilna povratna informacija pruža dodatni senzorni kanal koji može poboljšati svest pacijenta o njihovim govnim obrascima i nijansama produkcije zvuka. Omogućava pacijentima da "osećaju" zvuk na način koji može biti dostupniji i informativan za one koji imaju teškoće u obradi auditivnih informacija.
 2. Procena i praćenje: Logopedi mogu koristiti VibeY za procenu govnih obrazaca pacijenta i praćenje promena tokom vremena. Osećajući vibracije koje odgovaraju njihovom govoru, pacijenti mogu bolje razumeti svoju artikulaciju, ton i prozodiju.
 3. Samo-praćenje: Pacijenti mogu koristiti uređaje za vibro-taktilnu povratnu informaciju za samo-praćenje tokom i izvan terapijskih sesija. Mogu vežbati govorne vežbe nezavisno i dobiti trenutnu taktilnu povratnu informaciju kako bi vršili prilagođenja i poboljšali svoje govorne veštine.
 4. Fonetička svest: Vibro-taktilna povratna informacija može pomoći pacijentima da razviju fonetičku svest tako što će im omogućiti da "osećaju" razlike između različitih govornih zvukova i obrasca izgovora. Ovo može biti posebno korisno za osobe sa poremećajima izgovora zvukova.
 5. Kontrola glasa: Za pacijente sa poremećajima glasa, vibro-taktilna povratna informacija može im pomoći da kontrolišu kvalitet glasa, ton i rezonancu. Osećajući vibracije povezane sa svojim govorom, mogu praviti trenutne prilagodbe kako bi smanjili napor na glasnicama.
 6. Motivacija i angažovanje: Uključivanje taktilne povratne informacije u logopediju može biti motivišuće i angažirajuće za pacijente, posebno decu. Osećajući vibracije kada pravilno izgovore govorne zvuke može biti nagrađujuće i zabavno iskustvo, što podstiče aktivno učešće u terapiji.
 7. Multisenzorno učenje: Neki pojedinci uče bolje kada je uključeno više čula istovremeno. Kombinovanjem auditivne i taktilne povratne informacije može se olakšati višeosetilno učenje, što poboljšava zadržavanje i primenu novih govornih veština.
 8. Pristupačnost: Vibro-taktilna povratna informacija može biti posebno korisna za pacijente sa oštećenjem sluha, budući da se ne oslanja isključivo na auditivne signale. Pruža pristupačan način za rad na govoru i veštinama komunikacije.